Psikologi Pendidikan sangat penting bagi tenaga pendidik terlebih baik calon pendidik di lembaga pendidikan. Dengan dasar tersebut kehadiran literatur psikologi dan pendidikan tetap diharapkan untuk memperkaya khazanah pengetahuan kependidikan.

Kehadiran buku ini diharapkan membantu pembaca memperoleh media pengkayaan tentang gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia khususnya peserta didik yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Untuk itu ada tiga semangat yang menjadi ruh penyusunan buku ini yakni, pertama, diharapkan dengan buku ini pembaca lebih mudah mengkompilasi teori-teori psikologi pendidikan dengan pengalaman lapangan untuk bahan mengikuti perkuliahan. Kedua, dengan buku ini pembaca lebih terpacu untuk menelusuri sumber bacaan yang lebih luas dan mendalam. Ketiga, kehadiran buku ini juga menjadi upaya memperkaya khazanah tulisan ilmiah bagi dunia kependidikan.

Post a Comment

 
Top